ONE WEEK
Self-publishing
January, 2016One Week parteix d’una pel·lícula de Buster Keaton amb aquest mateix nom. Als anys 20 Keaton es plantejava la idea d’una casa portàtil i de fàcil muntatge, acompanyada del seu llibret d’instruccions per tal de poder ser construïda pels mateixos propietaris. Què passa si aquestes no es segueixen en l’ordre establert? Es crea un nou model de vivenda. Potser amb riscos pels inquilins, però amb noves possibilitats a contemplar i una mobilitat mai vista.


One Week starts from a Buster Keaton movie with that same name. In the 20s Keaton raised the idea of a portable and easy-to-install home, accompanied by his instructions book to be built by the owners. What happens if these are not followed in the established order? A new housing model is created. Perhaps with risks for the occupants, but with new possibilities to contemplate and never seen mobility.

                                            ® Maria Farré 2024