Demuntatge I: El Cementiri
Self-publishing
June 2017

Edició que es configura a partir d’una sèrie de recorreguts per diversos cementiris. El mateix moviment acompanyat per l’ull com a dispositiu de lectura conflueixen generant fragments, dibuixos que funcionen com a reflexions o interpretacions sobre la formalització de la mort i la banalització que pot arribar a transmetre. Trobades fortuïtes entre elements, degradació i éssers vius que desmunten l’ordre inicial de les peces trencant el pes simbòlic i elaborant nous missatges.

Un cementiri és un magatzem de persones. Està construït entorn de l’individu que ha mort però aquest no apareix per enlloc, és un territori ocupat completament pels rastres que busquen remarcar la seva existència. Dins de les parets que el delimiten l’experiència és doble, es reafirma que la mort existeix però subratlla que si pots passejar-hi, és perquè tens el privilegi d’estar viu. 


Edition configured from a series of tours through various cemeteries. Walking movement accompanied by the eye as a reading device come together generating fragments, drawings that work like reflections or interpretations on the formalization of the death and the trivialization that can be transmitted. Fortuitous encounters between elements, degradation and living things that disassemble the initial order of the pieces, breaking symbologies and developing new messages.

A cemetery is a people's store. It is built around the individual that has died but it does not appear anywhere, it is a territory occupied by traces that seek to emphasize its existence. Within the walls that delimit the experience is twofold, it reaffirms that death exists but underlines that if you can walk there, it is because you have the privilege of being alive.

                                            ® Maria Farré 2023